Medlemsskab

Alle zoneterapeuter, der opfylder vedtægternes uddannelseskrav kan blive medlem af tkz Foreningen.
Hvis du er under uddannelse til zoneterapeut efter en pensumplan, der opfylder vedtægternes uddannelseskrav, kan du allerede i uddannelsesperioden bliver medlem.
Det er ikke et krav for medlemskab at være RAB-registreret.
Medlemmer skal overholde dansk lovgivning og foreningens vedtægter og etiske regler, samt opfylde kravet om gennemført førstehjælpskursus, der skal vedligeholdelse hvert 2. år efter gældende regler.

RAB-registrerede medlemmer skal opfylde kravet om zoneterapirelevant efteruddannelse for hver 3 års periode. Pt. mindst 30 timers zoneterapirelevant efteruddannelse.
Som efteruddannelse tæller: Zoneterapi (alt hørende til fagområdet), anatomi, fysiologi, sygdomslære, medicinlære, psykologi og kommunikation.

Derudover skal du have førstehjælp 12 timers grundkursus samt vedligehold hvert andet år ifølge gældende regler

Sådan bliver du medlem
Du kan ansøge om medlemskab ved at klikke på tilmeldingsblanket og udfylde denne. Derudover skal du scanne og vedhæfte dit uddannelsesbevis eller for elever, din læseplan. Søger du merit skal du vedhæfte relevant dokumentation.

Ved indmeldelse underskrives tillige en samtykkeerklæring, hvori du erklærer dig indforstået med, at tkz Foreningen opbevarer alle relevante data vedrørende dit medlemskab (stamdata/kursusbeviser) i ForeningLet systemet.

Kontingent dækker foreningens aktiviteter, erhvervsansvarsforsikring, behandlerforsikring, behandlerliste på hjemmesiden, kollektiv Koda/Gramex, registrering af efteruddannelse, generalforsamling mv.

Medlemskontingent 2023 hvis du er RAB-registreret er kr. 2400 helårligt inkl. RAB.

Medlemskontingent 2023 hvis du IKKE er RAB-registreret er kr. 2000 pr. år.

Koda Gramex betales i 2023 af foreningen.

Seniormedlemskab kr. 300.

Passivt medlemskab fx længerevarende sygdom/barsel 300 kr. i perioden plus RAB. Kontakt foreningens bestyrelse.

Medlemskontingent opkræves en gang årligt pr. 15. januar. Priserne er pr. år og gældende for 2023.

Der skal betales Koda Gramex uanset om der spilles musik i klinikken eller ej, da det er en kollektiv aftale der er indgået mellem foreninger og Koda Gramex.

For de medlemmer der har og kan bevise dobbeltmedlemskab (fx som RAB registreret i andet fag) og derfor også betaler Koda Gramex i anden forening betales ½ Koda Gramex.

RAB-registreringsgebyr, betales en gang årligt. Ved førstegangsregistrering (fx nyuddannet) betales et registreringsgebyr på 400 kr. dvs i alt 800 kr. for første år. Ved passivt medlemskab opretholdes betaling af RAB på 400 kr. pr. år.

Kontingent betales en gang årligt i januar.

Udmeldelse kan ske, når medlemmet ønsker det. Udmeldelse skal ske skriftligt og i henhold til tkz Foreningens vedtægter. Indbetalt kontingent / RAB-gebyr / Koda Gramex refunderes ikke.

Evt. RAB-bevis inddrages ved udmeldelse, ligesom forsikring ophører fremadrettet fra udmeldelsesdato.