Medlemsskab

Alle zoneterapeuter, der opfylder vedtægternes uddannelseskrav kan blive medlem af tkz®foreningen.
Hvis du er under uddannelse til zoneterapeut efter en pensumplan, der opfylder vedtægternes uddannelseskrav, kan du allerede i uddannelsesperioden bliver medlem.
Det er ikke et krav for medlemskab at være RABregistreret.
Medlemmer skal overholde dansk lovgivning og foreningens vedtægter og etiske regler, samt opfylde kravet om gennemført førstehjælpskursus, der skal vedligeholdelse hvert 2. år efter gældende regler.

RABregistrerede medlemmer skal opfylde kravet om zoneterapirelevant efteruddannelse for hver 3 års periode. Pt. mindst 30 timers zoneterapirelevant efteruddannelse.
Som efteruddannelse tæller: Zoneterapi (alt hørende til fagområdet), anatomi, fysiologi, sygdomslære, medicinlære, psykologi og kommunikation.

Derudover skal du have førstehjælp 12 timers grundkursus samt vedligehold hvert andet år ifølge gældende regler

Sådan bliver du medlem
Du kan ansøge om medlemskab ved at klikke på tilmeldingsblanket og udfylde denne. Derudover skal du scanne og vedhæfte dit uddannelsesbevis eller for elever, din læseplan. Søger du merit skal du vedhæfte relevant dokumentation.

Ved indmeldelse underskrives tillige en samtykkeerklæring, hvori du erklærer dig indforstået med, at tkz®foreningen opbevarer alle relevante data vedrørende dit medlemskab (stamdata/kursusbeviser) i ForeningLet systemet.

Kontingent dækker foreningens aktiviteter, erhvervsansvarsforsikring, behandlerforsikring, behandlerliste på hjemmesiden, registrering af efteruddannelse, generalforsamling mv.

Medlemskontingent 2021 hvis du er RABregistreret er kr. 3000 pr. år inkl. RAB og Koda Gramex.

For de medlemmer der har og kan bevise dobbeltmedlemskab og derfor også betaler Koda Gramex i anden forening er kontingent for 2021 inkl. RAB og ½ Koda Gramex til kr. 2750 pr. år.

Medlemskontingent 2021 hvis du IKKE er RABregistreret er kr. 2600 pr. år inkl. Koda Gramex.

Seniormedlemskab kr. 300.

Passivt medlemskab fx længerevarende sygdom/barsel 300 kr. i perioden plus RAB. Kontakt foreningens bestyrelse.

Medlemskontingent opkræves en gang årligt pr. 15. januar. Priserne er pr. år og gældende for 2021.

Der skal betales Koda Gramex uanset om der spilles musik i klinikken eller ej, da det er en kollektiv aftale der er indgået mellem foreninger og Koda Gramex. Hvis du tillige betaler Koda Gramex via en anden forening (fx som RAB registreret i andet fag), opkræves du i tkz®foreningen halvt gebyr. Se priser ovenfor.

RABgenregistreringsgebyr, betales en gang årligt. Ved førstegangsregistrering (fx nyuddannet) betales et registreringsgebyr på 400 kr. dvs i alt 800 kr. for første år. Ved passivt medlemskab opretholdes betaling af RAB på 400 kr. pr. år.

Kontingent betales en gang årligt i januar.

Udmeldelse kan ske, når medlemmet ønsker det. Udmeldelse skal ske skriftligt og i henhold til tkz®foreningens vedtægter. Indbetalt kontingent / RAB gebyr / Koda Gramex refunderes ikke.

Evt. RABbevis inddrages ved udmeldelse, ligesom forsikring ophører fremadrettet fra udmeldelsesdato.