God klinisk praksis

tkz®foreningens regler for ”God klinisk praksis”

Alle zoneterapeuter, der er medlemmer af tkz®foreningen, har ved sin underskrift forpligtiget sig overfor tkz®foreningen og tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalg til at overholde følgende regler for ”God klinisk praksis”:

§ 1, Formål
Formålet med disse regler er at sikre zoneterapeuternes tillidsfulde samarbejde med patienter, kolleger, det
etablerede sundhedssystem og det omgivende samfund i øvrigt.

§ 2, Patientkontakt og god klinisk praksis
Zoneterapeuten skal udføre sine behandlinger omhyggeligt og samvittighedsfuldt med faglig omhu og respekt for patienternes individuelle behov – herunder kun at anvende midler og metoder som er forsvarlige i den givne situation og som zoneterapeuten er uddannet til. Zoneterapeuten må ikke give patienten løfter om
helbredelse, eller være til hindring for, at patienten samtidig modtager hjælp fra andre behandlere, læger eller andre. Zoneterapeuten skal sætte og opretholde grænser for terapeut/patient forholdet og alle andre indbyrdes forhold i øvrigt og i nødvendigt omfang gøre disse grænser klart for patienten.

§ 3, Beskrivelse af behandlingen
Zoneterapeuten skal give patienterne en saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil, herunder ikke love helbredelse. Informationen skal indeholde en klar og forståelig beskrivelse af behandlingens karakter og formål, samt oplyse patienten om dennes medansvar for behandlingen.

§ 4, Forholdet til det offentlige behandlingssystem
Zoneterapeuten skal anbefale patienten at søge læge m.v., hvor dette anses for indiceret. Zoneterapeuten må aldrig fraråde patienten lægeordineret medicin eller behandling.

§ 5, Loyalitet over for andre behandlere
Zoneterapeuten skal udvise kollegiale hensyn og ikke med fortsæt sætte andre behandlere, læger eller andre i et ”dårligt lys”. Studerende der, som led i uddannelsen praktiserer, skal tydeligt angive, at de er under
uddannelse.

§ 6, Andre behandlingsformer
Zoneterapeuten bør have kendskab til andre behandlingsformer og henvise hertil, når patienten vil være bedst tjent med en anden behandling.

§ 7, Vedligeholdelse og opdatering af viden
Ethvert medlem har pligt til at vedligeholde sin faglige viden. Hvis zoneterapeuten er RAB-registreret, skal der indenfor en 3-årig periode kunne dokumenteres mindst 30 timers fagrelevant efteruddannelse.

§ 8, Tavshedspligt
Zoneterapeuten har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold, og andre fortrolige oplysninger, som han/hun gennem sin faglige virksomhed får om sine brugere.

§ 9, Patientjournal
Patientjournaler skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Det er tilladt patienten selv at opbevare sin journal.

§ 10, Hygiejne
Zoneterapeuten skal udvise såvel personlig som lokalemæssig hygiejne og renlighed.

§ 11, Forretningsmetode
Zoneterapeuterne skal leve op til almindelig god forretningsmoral og overholde gældende lovgivning, herunder ”Lov om markedsføring af Sundhedsydelser”, reglerne om håndtering af følsomme personoplysninger i både skrift og tale (GDPR), og – såfremt zoneterapeuten er RAB-godkendt – ”Lov nr. 351 af 19.05.2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere” med tilhørende Bekendtgørelser og rettelser.

§ 12, Offentlige udtalelser
Når en zoneterapeut udtaler sig om sit fag, skal der tilstræbes saglighed og nøgternhed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for branchen undgås. Zoneterapeuten må ikke udtale sig på foreningens vegne – her henvises til formanden.

§ 13, Oplysningspligt om etiske regler
Zoneterapeuterne skal have disse etiske regler liggende frit tilgængeligt for patienterne på klinik eller behandlingssted.

§ 14, Sanktionsmuligheder
Ved overtrædelse af disse regler skal henvendelse ske til tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalg, der er et uafhængigt klageorgan, der behandler klager og uoverensstemmelser vedrørende tkz®foreningens
medlemmer.

Oplysning om tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalgs adresse gives af tkz®foreningens formand på telefon 2546 4004 eller e-mail email@lenerohde.dk

Således vedtaget på tkz®foreningens ordinære generalforsamling den 07.03.2020

Charlotte Mathiesen sign.
______________________________
Charlotte Mathiesen
Dirigent