God klinisk praksis

tkz®foreningens regler for ”God klinisk praksis”

Alle zoneterapeuter, der er medlemmer af tkz®foreningen, har ved sin underskrift forpligtiget sig overfor tkz®foreningen og tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalg til at overholde følgende regler for ”God klinisk praksis”:

§ 1, Formål
Formålet med disse regler er at sikre zoneterapeuternes tillidsfulde samarbejde med patienter, kolleger, det etablerede sundhedssystem og det omgivende samfund i øvrigt.

§ 2, Patientkontakt og god klinisk praksis
Zoneterapeuten skal udføre sine behandlinger omhyggeligt og samvittighedsfuldt med faglig omhu og respekt for patienternes individuelle behov – herunder kun at anvende midler og metoder som er forsvarlige i den givne situation og som zoneterapeuten er uddannet til. Zoneterapeuten må ikke give patienten løfter om helbredelse, eller være til hindring for, at patienten samtidig modtager hjælp fra andre behandlere, læger eller andre. Zoneterapeuten skal sætte og opretholde grænser for terapeut/patient forholdet og alle andre indbyrdes forhold i øvrigt og i nødvendigt omfang gøre disse grænser klart for patienten.

§ 3, Beskrivelse af behandlingen
Zoneterapeuten skal give patienterne en saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil, herunder ikke love helbredelse. Informationen skal indeholde en klar og forståelig beskrivelse af behandlingens karakter og formål, samt oplyse patienten om dennes medansvar for behandlingen.

§ 4, Forholdet det det offentlige behandlingssystem
Zoneterapeuten skal anbefale patienten at søge læge m.v., hvor dette anses for indiceret. Zoneterapeuten må aldrig fraråde patienten lægeordineret medicin eller behandling.

§ 5, Loyalitet overfor andre behandlere
Zoneterapeuten skal udvise kollegiale hensyn og ikke med fortsæt sætte andre behandlere. Læger eller andre i et ”dårligt lys”. Studerende der, som led i uddannelses praktiserer, skal tydeligt angive, at de er under uddannelse.

§ 6, Andre behandlingsformer
Zoneterapeuten bør have kendskab til andre behandlingsformer og henvise hertil, når patienten vil være bed tjent med en anden behandling.

§ 7, Vedligeholdelse og opdatering af viden
Ethvert medlem har pligt til i nødvendigt omfang at opdatere og vedligeholde sin faglige viden.

§ 8, Tavshedspligt
Zoneterapeuten har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold, og andre fortrolige oplysninger, som han/hun gennem sin faglige virksomhed får om sine brugere.

§ 9, Patientjournal
Patientjournaler skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Det er tilladt patienten selv at opbevare sin journal.

§ 10, Hygiejne
Zoneterapeuten skal udvise såvel personlig som lokalemæssig hygiejne og renlighed.
tkz®foreningen
Side 2 af 2

§ 11, Forretningsmetode
Zoneterapeuterne skal leve op til almindelig god forretningsmoral og overholde gældende lovgivning.

§ 12, Offentlige udtalelser
Når en zoneterapeut udtaler sig om sit fag, skal der tilstræbes saglighed og nøgternhed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for branchen undgås.

§ 13, Oplysningspligt om etiske regler
Zoneterapeuterne skal have disse etiske regler liggende frit tilgængeligt for patienterne på klinik eller behandlingssted.

§ 14, Sanktionsmuligheder
Ved overtrædelse af disse regler skal henvendelse ske til tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalg, der er et uafhængigt klageorgan, der behandler klager og uoverensstemmelser vedrørende tkz®foreningens medlemmer.
Oplysning om tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalgs adresse gives af tkz®foreningens sekretær på telefon 2546 4004 eller e-mail sekretær@tkz.dk.
Således vedtaget på tkz®foreningens ordinære generalforsamling den 16.marts 2005.

______________________________
Carina Knudtzon, jur.ass,
Dirigent